«Білім туралы» Қазақстан Республикасының  2007 жылғы 27 шілдедегі  Заңы  №319-III

«Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің м. а. 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығы Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы (21.02.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы (28.08.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен)

Қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы растайтын құжаттардың тізбесін және білім беру оларға сәйкестік Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы бұйрығы № 391.

Жекелеген лауазымдардың біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың мамандары, барлық қызмет салалары үшін ортақ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің бұйрығы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 1 қыркүйектегі № 775 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы» Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйекктегі № 500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 10 желтоқсандағы № 530 бұйрығы

 

Мектепке дейінгі ұйымдарды жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 7 наурыздағы № 97 бұйрығы.

 

Педагогтерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы, жүзеге асыратын білім беру ұйымдарында лауазымдарды жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мектепке дейінгі тәрбие мен бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары, орта білімнен кейінгі, қосымша білім беру және арнайы оқу және білім және ғылым саласындағы өзге де азаматтық қызметшілердің Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы бұйрығы № 83 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 29 маусымдағы № 316 бұйрығы.

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы мемлекеттік тқызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы, 22.05.2020 күніне өзгерістерімен № 218 бұйрығы

 

Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы

 

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы ҚР Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 602 бұйрығы.

 

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ҚР Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 18 мамырдағы № 207 бұйрығы

 

Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға жіберудің типтік ережесін бекіту туралы.  Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы №578 бұйрығы (12.05.2020 № 197 өзгерістерімен жаңартылғаны)

 

«Орта, техникалық техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестатауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 28.08.2020 жылғы № 373 бұйрығы

Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 639 бұйрығы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384  бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің  2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72 бұйрығы.

Қазақстан Республкиасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 бұйрығы «Мектепке дейінгі ұйымдарға, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім беру қызметін көрсетуге арналған типтік келісімшарттыңғ кәсіптік практиканы өткізуге типтік келісімшарт және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін дуальды оқыту шартының нысандарын бекіту туралы бұйрығы өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 қарашадағы № 611 бұйрығы

Қазақстан Республикасы  Білім және Ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы № 531 бұйрығы

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс –қимыл  туралы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V Заңы

«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойыншща ауыстыру және қайта қабылдау қағдаларын бекіту туралы» Қазақстан  Республикасы Білім және ғылым  Министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы  № 19 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 2015 жылғы 5 қазандағы  № 591 бұйрығы

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы

ҚР ДСМ-нің «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық – эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Репсубликасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 28.08.2020 жылғы №№ ҚР ДСМ – 98/2020 бұйрығы

«Халық денсаулыңы және денсаулықты сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін, «Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру ұйымдарының ғылыми-педагог кадрларын бағалау қағидаларын білім алушылардың медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білімі мен дағдыларын бағалау қағидаларын беіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 23 сәуірдегі № ҚР ДСМ-46 бүйрығы

Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасыфның 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360 – VI ҚРЗ Кодексі

«Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 28.08.2020 жылғы № 374 бұйрығы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 13 тамыздағы № 345 бұйрығы

Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процесін жүзеге асыруға арналған әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы

Өнімді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы №746 қаулысы

WorldSkills кәсіби стандарттары